Din kurv er tom

Handelsbetingelser

Generelle handelsbetingelser

Salgs-, leje- og produktionsbetingelser - Det med småt.


Firmaoplysninger

Soundwise ApS
Gjellerupvej 84a
8230 Åbyhøj
 

CVR.nr.: 36949937


Åbningstider
Mandag - fredag kl 9-16.
- Eller efter aftale.
 

Produktionsbetingelsernes anvendelsesområde
Medmindre andet er udtrykkeligt specificeret skriftligt, finder disse produktionsbetingelser for Soundwise, anvendelse på alle produktionsaftaler, som Soundwise indgår med kunder.

 
Generelt om indgåelse af aftaler
Ved afgivne tilbud, skal kunden acceptere tilbuddet skriftligt. Soundwise kan ændre afgivne tilbud, hvis det i tilbudsteksten ikke udtrykkeligt er anført, at tilbuddet er bindende.
Dokumenter, som Soundwise har udleveret i aftaleindgåelsens startfase, fx billeder og tegninger samt tekniske specifikationer udarbejdet af Soundwise, er retningsgivende. Enhver teknisk ændring, teknisk forbedring eller konstruktionsændring er tilladt, hvis en sådan ændring er rimelig for kunden.

Enhver aftale, som er indgået mellem Soundwise og kunden vedrørende opfyldelsen af nærværende kontrakt, er specificeret skriftligt i nærværende kontrakt. Der eksisterer ingen mundtlige biaftaler.
Såfremt en bestemmelse er eller bliver ugyldig, helt eller delvis, berøres gyldigheden af de resterende aftalebestemmelser ikke heraf.

.
 


 

Salgsbetingelser

 

1) Bestilling

Bestillinger foretaget via hjemmesiden soundwise.dk, fungere som en forespørgsel, indtil disse er skriftligt bekræftiget af Soundwise.
Du kan bestille varer via vores hjemmeside eller skriftligt efter godkendt tilbud fra os. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du altid mere end velkommen til at kontakte os.

Alle priser på websitet er ex. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser.

Når du handler på www.soundwise.dk indgås aftaler på følgende sprog: Dansk.

For at handle på webshoppen skal du oprette dig med login og kode. Herefter kan du altid logge ind og se dine tidligere ordrer.

 

2) Leveringsbetingelser

Der er grundlæggende aftalt levering ab fabrik. Risikoen overgår til kunden senest på det tidspunkt, hvor leverancen afsendes fra Soundwise eller afsendelsesstedet. Såfremt afsendelsen udskydes som følge af kundens adfærd eller som følge af forhold, som Soundwise ikke er herre over, overgår risikoen til kunden fra det tidspunkt, hvor varerne blev meddelt klar til afsendelse.
Leveringsomfanget fremgår af ordrebekræftelsen.

Soundwise er berettiget til i et rimeligt omfang at foretage delleveringer og udstede fakturaer forud for leveringsfristens udløb.

Hvis der opstår forhold uden for Soundwises kontrol, som har mærkbar betydning for varens produktion eller levering, især i tilfælde af arbejdskonflikter og andre forhold, som berører Soundwise eller dennes underleverandører (driftsforstyrrelse uden egen skyld), forlænges leveringsfristen med et tidsrum svarende til varigheden af driftsforstyrrelsen. Hvis den pågældende driftsforstyrrelse uden egen skyld gør, at en nødvendig ændring af aftalen ikke er mulig, fritages Soundwise fra sin forpligtelse til at opfylde aftalen.

Hvis leveringsfristen forlænges grundet førnævnte forhold, eller hvis Soundwise fritages fra sin forpligtelse, er kunden ikke berettiget til at fremsætte erstatningsansvarskrav mod Soundwise. Soundwise kan heller ikke gøres ansvarlig for sådanne driftsforstyrrelser uden egen skyld, hvis de opstår i den periode, hvor leveringen er forsinket. Soundwise skal informere kunden, hvis et af de førnævnte forhold indtræder.
 

Fragtpriser
Du vil få en pris på levering af de forespurgte vare efter aftale med Soundwise.
 
Bestilling fra udlandet
Det er pt. ikke muligt at bestille fra udlandet, herunder Grønland og Færøerne. Kontakt os pr. telefon, hvis du har et arrangement i udlandet.

Soundwise tager forbehold for tastefejl, prisfejl og udsolgte varer.

 
3) Betaling og betalingsforsinkelse

Betalinger skal ske til Soundwise, som specificeret i fakturaen, straks efter fakturaens modtagelse. Soundwise accepterer ikke checks som betalingsmiddel. Alle betalinger skal ske gebyrfrit. Betalinger foretages først for omkostninger, derefter for renter, og efterfølgende for den hovedfordring, der er ældst.

Hvis du er tilknyttet en offentlig institution, kan du endvidere vælge at få en elektronisk faktura med EAN-nummer.

Ved betalingsforsinkelse opkræves der morarenter med et i henhold til lovgivningen tilladt beløb. Der er fortsat mulighed for at fremskaffe dokumentation for, at skaden er lavere, dog begrænset til størrelsen på den lovbestemte rentesats.

Kunden er kun berettiget til at foretage modregning og tilbageholdelse i Soundwises tilgodehavender, hvis modkravet er ubestridt og er fastlagt som juridisk bindende.

Enhver overdragelse af tilgodehavender kræver Soundwises samtykke.

Hvis det efter indgåelsen af aftalen eller efter levering af varerne konstateres, at kunden ikke længere er kreditværdig, f.eks. at der er indledt inddrivelsesskridt mod kunden, eller at der indtræder en anden forringelse af kundens formue, kan Soundwise straks gøre krav gældende, som endnu ikke er forfaldne. I disse tilfælde og hvis forfaldne fakturaer ikke er blevet betalt, selv om der er blevet rykket herfor, kan Soundwise kræve forudbetaling eller stille krav om sikkerhedsstillelse for fremtidige leveringer og erklære, at levering kun vil finde sted ved kontantbetaling ved levering. Hvis en kunde ikke opfylder dette krav, er Soundwise berettiget til at træde tilbage fra aftalen eller anmode om omgående betaling for leverede varer. I tilfælde af tilbagetrædelse skal kunden godtgøre alle omkostninger, som Soundwise har afholdt indtil tilbagetrædelsen, herunder tabt fortjeneste.

 
4) Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til de leverede varer forbliver hos Soundwise, indtil alle krav hidrørende fra forretningsforholdet med kunden på tidspunktet for aftalens indgåelse, herunder alle krav, som på dette tidspunkt resulterer af følgeordrer, genbestillinger eller ordrer på reservedele, er blevet betalt.

I tilfælde af, at en kunde handler i strid med aftalen, især hvis kunden er forsinket med betalingen, har Soundwise ret til at tage leverancen tilbage. Tager Soundwise en leverance tilbage, eller foretages der udlæg heri, anses dette ikke som en tilbagetrædelse fra aftalen, medmindre Soundwise udtrykkeligt bekræfter dette skriftligt. Soundwise er berettiget til at sælge den tilbagetagne leverance, og det beløb, der realiseres ved salget, skal modregnes i kundens forpligtelser med fradrag af rimelige salgsomkostninger. Hvis vedligeholdelses- og inspektionsarbejder bliver nødvendige, skal kunden udføre sådanne arbejder rettidigt og for egen regning.

 
5) Reklamationer - forældelsesfrist

Reklamationer fra kundens side forudsætter, at kunden har efterset varen behørigt og overholdt sine påtaleforpligtelser.

Hvis en leveret vare er mangelfuld, har kunden følgende rettigheder:

a) Soundwise er forpligtet til efterfølgende opfyldelse, hvilket vil ske efter eget valg i form af efterfølgende mangelsafhjælpning eller levering af en vare, der ikke er fejlbehæftet.

b) Forældelsesfristen for mangelsreklamationer er et år fra leveringstidspunktet. Kunden skal straks informere Soundwise om manglerne i leverancen. Udskiftede dele bliver Soundwises ejendom. Den retlige forældelsesfrist for bygninger og genstande til bygninger og for leverandørens regreskrav berøres ikke heraf.

c) Hvis manglen ikke kan udbedres, er kunden berettiget til at træde tilbage fra aftalen eller til at kræve nedslag i købesummen. Der kan ikke trædes tilbage fra aftalen, hvis Soundwises manglende opfyldelse af sine forpligtelser kun er af uvæsentlig karakter.
Kunden skal koordinere med Soundwise og give Soundwise den nødvendige tid til og mulighed for at foretage de efterfølgende udbedringer eller erstatningsleveringer, som Soundwise finder nødvendige. I modsat fald fritages Soundwise fra sit ansvar for konsekvenser som følge heraf. Hvis kunden anmoder om hurtigt at få en tekniker ud af virksomhedsinterne årsager, og dette betyder yderligere omkostninger for Soundwise, eller hvis kunden anmoder om at få udført arbejde uden for normal arbejdstid, skal kunden afholde de yderligere omkostninger i den forbindelse, f.eks. omkostninger i forbindelse med overtidsbetaling og længere transportruter.

Der ydes garanti for udskiftede dele og udbedringer i samme omfang som for den oprindeligt leverede vare, dog med en frist indtil udløbet af garantiperioden for den oprindelige vare.

Skader på grund af slitage, uhensigtsmæssig eller upassende brug, ukorrekt installation eller ibrugtagning fra kundens eller tredjemands side, ukorrekt eller uagtsom behandling, overbelastning, uegnet udstyr eller kemisk, elektrokemisk eller elektrisk påvirkning, forudsat at Soundwise ikke har skyld heri, er alene kundens ansvar.

 
6) Returnering

Grundlæggende tages varer ikke retur, medmindre det dokumenteres, at de indeholder mangler. Hvis Soundwise undtagelsesvist og efter forudgående skriftligt samtykke accepterer at tage en vare retur, vil der blive opkrævet et administrationsgebyr på 25 % af nettoværdien af den returnerede vare med tillæg af moms. Risikoen under transporten samt transportomkostningerne afholdes af ordregiveren.

 
7) Ansvar for indirekte skader

Soundwise er ikke ansvarlig for indirekte skader som følge af en mangelfuld leverance, f.eks. produktionstab, tabt avance og merforbrug, bortset fra tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed.

 
8) Overdragelse

Det er ikke tilladt at overdrage kundens rettigheder og/eller at overdrage kundens forpligtelser under aftalen uden Soundwises skriftlige accept.

 
9) Registering og håndtering af data

Ved ordreafgivelse eller forespørgsel på tilbud, accepteres det at Soundweise ApS gemmer de oplyste informationer. Soundwise ApS bruger udelukkende disse informationer til at imødekomme forspørgslen, herunder også at bruge de afgivne informationer til brug ved fakturering og evt. opfølgning på forespørgslen eller ordren.
Disse informationer gemmes i op til 5 år.
Såfremt en af de registrerede ønsker at modtage, få indsigt i eller rette i de registrerede oplysninger, imødekommes den registreredes ønske af en af de ansvarlige for det system som oplysningerne er registreret i. Ønsker man at slette eller flytte oplysninger, informeres den registrerede om eventuelle konsekvenser for eventulle samarbejde inden dette ønske imødekommes, i det omfang, at Soundwise ApS forsat kan opfylde øvrige lovpligtige forpligtigelser.
Spørgsmål om de registrerede data sker til indehaver Lars Thorsager eller administrative sekretær Ann Skaarup.
Det gøres ydermere opmærksom på, at det efter den 25. maj 2018 er muligt at klage til Datatilsynet, hvis det menes at Soundwise ApS har behandlet de registrerede data i strid med gældende databeskyttelsesordning.

 Udlejning

 

Lejet udstyr må kun anvendes af lejer.
Fremleje kan kun ske med udlejers skriftlige godkendelse.
 Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige tilladelse medtages og/eller anvendes uden for Danmark.

Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejer fastsatte lejepriser.
 Lejeperioden defineres som tidsrummet, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer og indtil udstyret er tilbageleveret på udlejers lejer.

Se i øvrigt afsnit 5 ”Afhentning og tilbagelevering”.

Første lejedag regnes fra det tidspunkt, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer. Korteste lejeperiode er 1 dag og tilbagelevering skal ske på afleveringsdagen som angivet på ordren/tilbuddet inden kl. 11. Returneres udstyret for sent, faktureres lejer for en ekstra lejedag.
Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode sker ved genbestilling på shoppen, hvor den nye lejeperiode fremgår.
 Ved afbestilling af udstyr senest 7 hverdage før første lejedag, erlægges 50% af det forudbetalte lejebeløb.
Ved senere afbestilling erlægges 75% af lejebeløbet, medmindre afbestilling foretages mindre end 2 hverdage før lejeperiodens begyndelse. I så fald erlægges 100% af lejebeløbet.

Udlejer er berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet udstyr med samme funktion.

 
2) Misligholdelse af lejeaftalen

Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, ifald lejer på anden vis misligholder kontrakten.
Såfremt der indledes fogedforretning mod lejer, ifald denne standser sine betalinger eller erklæres konkurs, påhviler det lejer omgående at underrette udlejer herom, samt oplyse fogeden eller andre myndigheder om udlejers ejendomsret til de lejede genstande.

 
3) Forsikringsforhold og ansvar

Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig. Eventuelle skader skal omgående meddeles udlejer og tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejer er ansvarlig for alle skader, herunder men ikke begrænset til:

a) Alle former for tyveri.

b) glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og årsag.

c) Løse kabler ledninger eller manglende lamper, lyskilder og andre smådele.

d) Brandskader, vandskader, skader forudsaget af vejrforhold og skader forudsaget af gæster, artister osv.

Soundwise er aldrig ansvarlig for drifts- eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktslige aftaler. Soundwise hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for Soundwises kontrol.

Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik transport fra udlejers lager påbegyndes og indtil det lejede er afleveret ifølge bestemmelserne i afsnit 5.

Læsning og aflæsning samt transport er alene lejers ansvar.

 
4) De udlejede genstande

Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinier og i henhold til enhver gældende lovgivning. Det udlejede må ikke anvendes udendørs uden skriftlig accept fra udlejer. Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer. Det udlejede må ikke på elektrisk vis tilkobles andet udstyr end specificeret af udlejer. Udskiftede pærer og medleverede reservepærer skal returneres. Manglende pærer debiteres til dagspris.
Eventuelle fejl eller mangler på lejet udstyr skal påpeges i lejeperiodens start, så dette ikke pålægges lejer. Så husk at tjekke antal kabler, mikrofoner og andre smådele i henhold til ordreseddel.


5) Afhentning og tilbagelevering


Med mindre andet er aftalt, afhentes det lejede udstyr fra kl. 10. Ved afhentning skal der fremvises legimation som er ens med kundeinformation. Kun lejer kan afhente det lejede udstyr.

 Det lejede afhentes af lejer på udlejers lager. Transport skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet køretøj. Udlejer forbeholder sig ret til at afvise anvendelsen af konkrete transportmidler. Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke uden særlig aftale berettige til nedsættelse af lejen. Det lejede skal, medmindre andet er aftalt, tilbageleveres til samme adresse og sted, hvor det er afhentet. Det lejede betragtes først som afleveret, når udlejer har kvitteret herfor.

Ved Soundwise levering og afhentning, skal lejer være tilstede for at modtage udstyret og kvittere for dette. Det samme gør sig gældende ved afhentning. Soundwise leverer kun til adressen, så lejer sørge selv for load in.

Det lejede skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være grundigt rengjort og korrekt pakket, ligesom kabler skal være oprullede.
Udlejer forbeholder sig ret til at rengøre det lejede for lejers regning, såfremt det tilbageleverede ikke lever op til normal standard. Det samme gælder for kabler og andre dele som ikke er korrekt sammenpakket.
 

6) Betaling og retstvister

Med mindre andet er aftalt gælder det, at korttidsleje (under 14 dage) betales før afhentning. Beløbbet skal være tilrådighed hos Soundwise før afhentning.
Ved langtidsleje, som er minimum 14 dage, faktureres med den betalingsfrist, som specificeret i fakturaen.
Soundwise accepterer ikke checks som betalingsmiddel. Alle betalinger skal ske gebyrfrit. Betalinger foretages først for omkostninger, derefter for renter, og efterfølgende for den hovedfordring, der er ældst.

Hvis du er tilknyttet en offentlig institution, kan du endvidere vælge at få en elektronisk faktura med EAN-nummer.

Ved betalingsforsinkelse opkræves der morarenter med et i henhold til lovgivningen tilladt beløb. Der er fortsat mulighed for at fremskaffe dokumentation for, at skaden er lavere, dog begrænset til størrelsen på den lovbestemte rentesats.

Kunden er kun berettiget til at foretage modregning og tilbageholdelse i Soundwises tilgodehavender, hvis modkravet er ubestridt og er fastlagt som juridisk bindende.

Enhver overdragelse af tilgodehavender kræver Soundwises samtykke.
Hvis det efter indgåelsen af aftalen eller efter levering af varerne konstateres, at kunden ikke længere er kreditværdig, f.eks. at der er indledt inddrivelsesskridt mod kunden, eller at der indtræder en anden forringelse af kundens formue, kan Soundwise straks gøre krav gældende, som endnu ikke er forfaldne. I disse tilfælde og hvis forfaldne fakturaer ikke er blevet betalt, selv om der er blevet rykket herfor, kan Soundwise kræve forudbetaling eller stille krav om sikkerhedsstillelse for fremtidige leveringer og erklære, at levering kun vil finde sted ved kontantbetaling ved levering. Hvis en kunde ikke opfylder dette krav, er Soundwise berettiget til at træde tilbage fra aftalen eller anmode om omgående betaling for leverede varer. I tilfælde af tilbagetrædelse skal kunden godtgøre alle omkostninger, som Soundwise har afholdt indtil tilbagetrædelsen, herunder tabt fortjeneste.

Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til udlejer med henvisning til ikke anmeldte mangler. Tvister, som måtte udspringe af denne kontrakt, afgøres ved Byretten i Århus.


7) Registering og håndtering af data

Ved ordreafgivelse eller forespørgsel på tilbud, accepteres det at Soundweise ApS gemmer de oplyste informationer. Soundwise ApS bruger udelukkende disse informationer til at imødekomme forspørgslen, herunder også at bruge de afgivne informationer til brug ved fakturering og evt. opfølgning på forespørgslen eller ordren.
Disse informationer gemmes i op til 5 år.

Såfremt en af de registrerede ønsker at modtage, få indsigt i eller rette i de registrerede oplysninger, imødekommes den registreredes ønske af en af de ansvarlige for det system som oplysningerne er registreret i. Ønsker man at slette eller flytte oplysninger, informeres den registrerede om eventuelle konsekvenser for eventulle samarbejde inden dette ønske imødekommes, i det omfang, at Soundwise ApS forsat kan opfylde øvrige lovpligtige forpligtigelser.

Spørgsmål om de registrerede data sker til indehaver Lars Thorsager tiller administrative sekretær Ann Skaarup.
Det gøres ydermere opmærksom på, at det efter den 25. maj 2018 er muligt at klage til Datatilsynet, hvis det menes at Soundwise ApS har behandlet de registrerede data i strid med gældende databeskyttelsesordning.

 

 


 

Produktioner og arrangementer

Dette omhandler lyd, lys, av og scene produktioner hvor Soundwises tekniker er tilstedet til af afvikle arrangementet. Det er vigtigt at man som arrangør gør sig bekendt med disse punkter.

 

1) Ankomst

Arrangør/lejer sørger for at der er fri adgang til dør/porte/indgange, hvor grejet skal aflæsses, og at firmaets vare/lastvogne så vidt muligt kan blive holdende her til arrangements afslutning. Under alle omstændigheder skal der være fri adgang når bilerne igen skal læsses efter endt arrangement. Ved Soundwises ankomst skal der være en person tilstede der kender til stedets sceneforhold, strømforhold og arrangements afvikling.
 


2) Hjælpere

Lejer stiller vederlagsfrit minimum 2 muskuløse og ædruelige hjælper/hands til rådighed ved aflæsning og opstilling. De skal være tilstede ved Soundwise ankomst og ved arrangements afslutning. For hver manglende hjælper betaler arrangør kr. 1.000,00.

 
3) Scenen og Strøm

Det er arrangør/lejers ansvar at scenen opfylder bandets krav (se bandrider) og at denne er forsvarligt opbygget. Ved udendørsarrangementer er det arrangør/lejers ansvar at sørge for at scene, højtalersystem og mixerø er overdækket og ikke lider skade i uvejr.
Strøm skal være indenfor 10m fra scenen, og bestå af 3 faser+0(nul)+jord, med max 8 % spændingsfald. Soundwise skal have eneret på den strøm der er tilregnet dem.
Der skal altid være minimum 3x 16a i godkendt ceestik.

 
4) Pladskrav

Der skal være plads til lyd og lys mixer, ca. 15m foran scenen – om muligt gerne midt for scenen, men ellers i en af siderne. Friareal omkring mixerpult: 2m bred + 2,5 dyb.
Ved hver side af scenen (ikke foran) skal der være 1,5m bred+1m dyb friplads til højtaler og lysstativer.

 
5) Catering

Fra Soundwise ankomst til arrangements afslutning, skal mandskabet have adgang til fri sodavand, kaffe, vand, samt et måltid, (evt. sandwich, smørebrød eller lignende) morgen, middag, aften, og nat, afhængig af tidspunkt for arrangementet.

 
6) Kontrollør

Hvis det, enten op til eller under arrangementet, vurderes nødvendigt, må arrangør sørge for kontrollør ved mixerpult og scenen. Soundwises mandskab bestemmer om det er nødvendigt. En kontrollør vurderes generalt nødvendig ved koncerter på over 200 gæster.

Typisk er det nødvendig med vagt på udstyret ved udendørsarrangementer eller offentligt tilgængelige arrangementer der strækker sig over flere dage (fx festivaler).


 7) Forsikringsforhold og ansvar

Arrangør er i afviklingsperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig. Eventuelle skader skal omgående meddeles udlejer og tyveri og hærværk tillige til politiet. Arrangør er ansvarlig for alle skader, herunder men ikke begrænset til:

a) Alle former for tyveri. Også udstyr stjålet af gæster eller optrædende.

b) glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og årsag.

c) Løse kabler ledninger eller manglende lamper, lyskilder og andre smådele.

d) Brandskader, vandskader og skader forudsaget af gæster, artister osv.

Soundwise er aldrig ansvarlig for drifts- eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktslige aftaler. Soundwise hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for Soundwises’s kontrol.


8) Betaling og retstvister

Betalinger skal ske til Soundwise, som specificeret i fakturaen, straks efter fakturaens modtagelse. Soundwise accepterer ikke checks som betalingsmiddel. Alle betalinger skal ske gebyrfrit. Betalinger foretages først for omkostninger, derefter for renter, og efterfølgende for den hovedfordring, der er ældst.

Hvis du er tilknyttet en offentlig institution, kan du endvidere vælge at få en elektronisk faktura med EAN-nummer.

Ved betalingsforsinkelse opkræves der morarenter med et i henhold til lovgivningen tilladt beløb. Der er fortsat mulighed for at fremskaffe dokumentation for, at skaden er lavere, dog begrænset til størrelsen på den lovbestemte rentesats.

Kunden er kun berettiget til at foretage modregning og tilbageholdelse i Soundwises tilgodehavender, hvis modkravet er ubestridt og er fastlagt som juridisk bindende.

Enhver overdragelse af tilgodehavender kræver Soundwises samtykke.

Hvis det efter indgåelsen af aftalen eller efter levering af varerne konstateres, at kunden ikke længere er kreditværdig, f.eks. at der er indledt inddrivelsesskridt mod kunden, eller at der indtræder en anden forringelse af kundens formue, kan Soundwise straks gøre krav gældende, som endnu ikke er forfaldne. I disse tilfælde og hvis forfaldne fakturaer ikke er blevet betalt, selv om der er blevet rykket herfor, kan Soundwise kræve forudbetaling eller stille krav om sikkerhedsstillelse for fremtidige leveringer og erklære, at levering kun vil finde sted ved kontantbetaling ved levering. Hvis en kunde ikke opfylder dette krav, er Soundwise berettiget til at træde tilbage fra aftalen eller anmode om omgående betaling for leverede varer. I tilfælde af tilbagetrædelse skal kunden godtgøre alle omkostninger, som Soundwise har afholdt indtil tilbagetrædelsen, herunder tabt fortjeneste.

Ved aflysning af arrangement, eller ved andre grunde til ophævelse af kontrakten, minimum tre uger inden arrangement dato skal Soundwise betales 50 % af det
samlede honorar. Ved aflysning indenfor to uger af arrangementet, skal det fulde beløb udbetales.

Arrangør kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til Soundwise med henvisning til ikke anmeldte mangler. Tvister, som måtte udspringe af denne kontrakt, afgøres ved Byretten i Århus.


9) Registering og håndtering af data

Ved ordreafgivelse eller forespørgsel på tilbud, accepteres det at Soundweise ApS gemmer de oplyste informationer. Soundwise ApS bruger udelukkende disse informationer til at imødekomme forspørgslen, herunder også at bruge de afgivne informationer til brug ved fakturering og evt. opfølgning på forespørgslen eller ordren.
Disse informationer gemmes i op til 5 år.

Såfremt en af de registrerede ønsker at modtage, få indsigt i eller rette i de registrerede oplysninger, imødekommes den registreredes ønske af en af de ansvarlige for det system som oplysningerne er registreret i. Ønsker man at slette eller flytte oplysninger, informeres den registrerede om eventuelle konsekvenser for eventulle samarbejde inden dette ønske imødekommes, i det omfang, at Soundwise ApS forsat kan opfylde øvrige lovpligtige forpligtigelser.

Spørgsmål om de registrerede data sker til indehaver Lars Thorsager eller administrative sekretær Ann Skaarup.
Det gøres ydermere opmærksom på, at det efter den 25. maj 2018 er muligt at klage til Datatilsynet, hvis det menes at Soundwise ApS har behandlet de registrerede data i strid med gældende databeskyttelsesordning.

 

Login Bruger

Husk log ind

Nyhedstilmelding (e-mail)


Spam tjek * (Indtast teksten der vises i billedet nedenfor.)

Tilmeld Afmeld